Phân số

Phân số là sự biểu diễn số hữu tỉ dưới dạng tỉ lệ của hai số nguyên, trong đó số ở trên được gọi là tử số, còn số ở dưới được gọi là mẫu số.


Phân số cộng, trừ, nhân, chia


+
-
×
÷

=

Phần đơn giản hóa

20/60, 3/9 và 1/3 là tương đương số 1/3 là một phiên bản đơn giản của hai con số khác. Với công cụ này, bạn có thể đơn giản hóa phân số.


=

So sánh phân số


?


Phần chuyển đổi từ hệ thống số thập phân


=

Chuyển một phần nhỏ, hệ thống số thập phân

=